Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej zbiorybwa.rzeszow.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-11-21

Data aktualizacji oświadczenia: 2020-11-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak odpowiednich opisów dzieł.
  2. Galeria wirtualna jest sterowana tylko za pomocą myszki.

Powyższe problemy redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-21. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Eryk Tohl, pod adresem e-mail promocja@bwa.rzeszow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:

Do budynku prowadzi wejście z parkingu przy ul. Jana Sobieskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro.

W budynku nie ma windy ani platformy podjazdowej.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chciałaby wejść na któreś z pięter, należy wezwać pracownika biura, dzwoniąc pod nr tel. 17 853 38 11.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.